Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vijf kernwoorden: Kwaliteit - Talent - Sportiviteit - Extra accent op taal - Sterk pedagogisch klimaat

Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vijf kernwoorden:

Kwaliteit - Talent - Sportiviteit - Extra accent op taal - Sterk pedagogisch klimaat

Missie en visie

Onze ambitie is: 'Trotse en betrokken leerlingen in betekenisvol onderwijs'.
Wij vinden aandacht, respect en omgaan met verschillen belangrijk en dagen de leerlingen uit zich maximaal te ontplooien. Om sportief gedrag uit te dragen zijn onze leerlingen actief op vele sporttoernooien in de buurt en regionaal.
OBS Jules Verne staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht, respect en omgaan met verschillen. Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een uitdagende leeromgeving.
Op onze school vinden we dat kinderen die zich communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk ontwikkelen betere kansen hebben om volwaardig te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij waarvan zij deel uitmaken.
Het team van OBS Jules Verne vindt het lesgeven met een beredeneerd leerstofaanbod van taal en rekenen voorwaardelijk voor de ontwikkeling van elk kind. Onze ambitie hierbij is om op alle onderdelen voldoende opbrengsten te realiseren, gerelateerd aan de door de overheid vastgestelde referentieniveaus voor taal en rekenen. Voor taalonderwijs wil OBS Jules Verne insteken op het functioneel taalonderwijs, waarin taal betekenisvol, sociaal en strategisch moet zijn en daarmee interactief taalonderwijs.

 

 

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."