Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vier kernprincipes: Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Waar OBS Jules Verne voor staat in vier kernprincipes:

Kennis is toekomst - Discipline is vrijheid - Hoge verwachtingen van leren en gedrag - Doelgericht oefening en begeleiding

Missie en visie

Onze ambitie is: 'Trotse en betrokken leerlingen in betekenisvol onderwijs'.

Wij vinden aandacht, respect en omgaan met verschillen belangrijk en dagen de leerlingen uit zich maximaal te ontplooien. Om sportief gedrag uit te dragen zijn onze leerlingen actief op vele sporttoernooien in de buurt en regionaal.

OBS Jules Verne staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht, respect en omgaan met verschillen. Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een uitdagende leeromgeving.

Op onze school vinden we dat kinderen die zich communicatief (mondeling en schriftelijk) sterk ontwikkelen betere kansen hebben om volwaardig te kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij waarvan zij deel uitmaken.

Het team van OBS Jules Verne vindt het lesgeven met een beredeneerd leerstofaanbod van taal en rekenen voorwaardelijk voor de ontwikkeling van elk kind. Onze ambitie hierbij is om op alle onderdelen voldoende opbrengsten te realiseren, gerelateerd aan de door de overheid vastgestelde referentieniveaus voor taal en rekenen. Voor taalonderwijs wil OBS Jules Verne insteken op het functioneel taalonderwijs, waarin taal betekenisvol, sociaal en strategisch moet zijn en daarmee interactief taalonderwijs.

Openbaar Onderwijs

OBS Jules Verne is een openbare school. Dat wil zeggen dat de school toegankelijk is voor alle kinderen, zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging.
Openbaar onderwijs gaat uit van verschillen tussen mensen door samen met de leerlingen die verschillen aan de orde te stellen. Daardoor krijgen zij de kans zich een mening te vormen over opvattingen en gewoonten van anderen en over leerlingen met een andere achtergrond dan zijzelf. De leerlingen leren daardoor ook andere opvattingen en normen te waarderen en te respecteren.
Openbaar onderwijs is ontmoetingsonderwijs: leerlingen leren er met, van en over elkaar. Met respect voor de ander, als voorbereiding op hun latere deelname aan de samenleving, waarin zij zichzelf moeten kunnen redden met en tussen andere mensen.
 

'Niet apart, maar samen'

Het openbaar onderwijs heeft een motto: 'Niet apart, maar samen'.
Wij onderschrijven dit motto van harte, omdat wij heel graag willen bereiken dat leerlingen, ongeacht hun achtergrond, goed met elkaar leren omgaan.
 

Brede School

OBS Jules Verne is al jaren een Brede School met veel extra activiteiten voor leerlingen en ouders. Vanaf januari 2004 is de Brede School aanpak verbreed naar de hele wijk en werkt OBS Jules Verne samen met de andere basisscholen in de wijk de Grote Waal.
 

Doelstelling Brede School aanpak

De Brede School bevordert de ontwikkelingskansen van alle kinderen in de wijk en die van risicoleerlingen in het bijzonder. De Brede School fungeert als servicepunt met buiten en binnen de schooltijden een breed aanbod van vrijetijdsvoorzieningen, school- en opvoedingsondersteunende kinder- en ouderactiviteiten en mogelijkheden voor kinderopvang. De Brede School is daarmee een motor voor de sociale samenhang binnen de wijk.
Bij de Brede Schoolaanpak Grote Waal wordt samengewerkt tussen de drie basisscholen en instellingen uit de sfeer van het welzijnswerk, cultuureducatie en/of jeugdzorg. Er wordt op verschillende locaties gewerkt; de activiteiten worden uitgevoerd in het wijkcentrum en op de scholen.

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.