Kopklas Hoorn

Talent Kopklas

Wat is een Kopklas?

Een Kopklas is een schakelklas tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, bedoeld voor leerlingen (van Nederlandse of buitenlandse afkomst) met een taalachterstand.

Door deze achterstand kan het zijn dat de leerling nog niet het eindadvies heeft kunnen bereiken dat, gezien de inzet, motivatie en capaciteiten wel bij de leerling past. Of het is belangrijk om met het eindadvies dat een leerling van de basisschool heeft gekregen, sterker in de schoenen te staan. Dan wordt de kans op het succesvol afronden van de vervolgopleiding zo groot mogelijk. Kopklas Hoorn is een groep van maximaal 15 gemotiveerde leerlingen die hard willen werken om hun taalachterstand in te halen.

Door een intensief taalprogramma bereiken we:

 • dat een hoger schooltype mogelijk is vergeleken met het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool. De leerling kan bijvoorbeeld VMBO, Mavo, Havo of VWO aan, terwijl deze leerling aan het einde van groep 8 dit niveau nog niet aankon.

 • dat het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool versterkt wordt waardoor de kans op zittenblijven op het Voortgezet onderwijs of vroegtijdig schoolverlaten kleiner wordt.

Het doel van Talent Kopklas is:

Het dusdanig inlopen van de taalachterstand zodat een hoger schooltype mogelijk is dan op basis van het oorspronkelijke eindadvies van de basisschool mogelijk zou zijn, waardoor de leerling VMBOkader, MAVO (VMBO/t), HAVO of VWO aankan.


Toelatingscriteria

Criteria voor aanname in Kopklas Hoorn en leerlingkenmerken

Omdat het redelijkerwijs niet mogelijk is dat één leerling volledig voldoet aan alle criteria zijn de volgende criteria en leerlingkenmerken richtinggevend.

Leerlingkenmerken van de Kopklasleerling:

 • de leerling heeft een positieve werkhouding
 • de leerling is gemotiveerd om huiswerk te maken
 • de leerling heeft geen grote gedragsproblemen
 • de leerling is leerbaar
 • de leerling heeft een redelijke tot goede algemene kennis
 • de leerling wordt in het Kopklas jaar niet ouder dan 14 jaar
 • de leerling heeft minimaal het advies VMBO basis

Algemene criteria voor aanname in Kopklas Hoorn

 • positief advies leerkracht groep 8
 • leerkracht groep 8 ziet dat cognitieve groei bij deze leerling mogelijk is
 • de leerling heeft een taalachterstand en kan daardoor (nog) niet het advies krijgen wat wel bij de leerling past
 • ouders/verzorgers staan positief tegenover de keuze voor de Kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs

Criteria voor nieuwkomers voor aanname in Kopklas Hoorn

 • positief advies leerkracht Nieuwkomersklas
 • afgerond lesprogramma Nieuwkomersklas
 • leerkracht Nieuwkomersklas ziet duidelijke mogelijkheden voor deze leerling om op taalgebied nog verder te groeien
 • leerkracht Nieuwkomersklas verwacht dat de leerling hoger uit zal stromen dan praktijkonderwijs
 • ouders/verzorgers staan positief tegenover de keuze voor de Kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gebaat bij een extra jaar taalonderwijs
 Criteria voor leerlingen uit groep 7 voor aanname in Kopklas Hoorn
 • positief advies leerkracht groep 7
 • de leerling is te oud om na groep 8 de Kopklas te doen
 •  de leerling is in het 8e basisschooljaar met name gebaat bij een intensief taalprogramma
 • stagnerend (taal-)leerproces ondanks goede mogelijkheden en capaciteiten van de leerling
 • ouders/verzorgers staan positief tegenover de keuze voor de Kopklas en geven de leerling tijd en gelegenheid om te studeren
 • de leerling is sociaal-emotioneel gezien meer gebaat bij een  jaar taalonderwijs dan doorstromen naar groep 8

Aannameprocedure

Wanneer leerkrachten, IB-ers of ouders  een leerling willen aanmelden bij Kopklas Hoorn moeten zij daarvoor telefonisch contact opnemen met één van de leraren van Kopklas Hoorn.  Bij aanmelding wordt (door het kort bespreken van de laatste toetsresultaten, het gedrag en de inzet van de leerling) gekeken of de leerling in principe voldoet aan de eisen van de Kopklas. Als dit het geval is wordt de leerling op een lijst geplaatst.
Eind januari/begin februari wordt gekeken hoeveel leerlingen aangemeld zijn en welke leerlingen definitief voor plaatsing in aanmerking kunnen komen. Eén van de leraren van de Kopklas zal contact opnemen met de basisschool en de leerling uitgebreid met de leerkracht bespreken. Ook vindt er een intakegesprek plaats met de leerling en zijn of haar ouders/verzorgers. Snel na dit gesprek wordt bekend gemaakt aan ouders, leerling en basisschool of de leerling is aangenomen. Deze beslissing ligt uiteindelijk bij de leraren van Kopklas Hoorn.

Belangrijk: Talent Kopklas is een Hoornse voorziening en daarom krijgen leerlingen uit Hoorn voorrang bij plaatsing. Tot nu toe is het altijd nog gelukt om ook kinderen uit de omgeving van Hoorn te plaatsen.
 

Contact

Meer informatie gewenst? Maak gerust een afspraak voor een gesprek met één van de leraren van de Kopklas. Ook zijn ouders, leerlingen, leerkrachten en IB-ers na het maken van een afspraak, altijd van harte welkom om de Kopklas tijdens de lessen te bezoeken.
De informatieavond staat gepland voor maandag 27 januari 2020.

Leraren

Mevrouw J. Veerman               
leraar Kopklas Hoorn            
maandag, dinsdag                                  

Mevrouw J. van den Hof (coördinator)
leraar  Kopklas Hoorn
woensdag, donderdag, vrijdag


Locatie

OBS Jules Verne
Orionstraat 135
1622 BR  HOORN
0229 - 217169                                                                  
kopklas@talenthoorn.nl

Kopklas Hoorn is administratief verbonden aan Stichting Talent te Hoorn en is gevestigd in het gebouw van OBS Jules Verne.
 

Leerling aan het woord

Deze school is bijzonder, omdat er kinderen van over de hele wereld komen.