Ontwikkeling van leerlingen

Kernwaarden van de sociale ontwikkeling: je doet er toe - samen en coöperatief - betrokkenheid

Ontwikkeling van leerlingen

Kernwaarden van de sociale ontwikkeling: je doet er toe - samen en coöperatief - betrokkenheid

Tussentijdse toetsen

De tussentijdse toetsen worden in het team besproken en geanalyseerd. Dit doen wij per leerling, op groepsniveau en op schoolniveau. Per vakgebied hebben wij een streefdoel bepaald, waar we de opbrengsten aan toetsen. Per vakgebied wordt een plan gemaakt in de vorm van een ontwikkelbord of verbeterblad. Dit kan per groep of voor de hele school plaatsvinden.
 

Eindtoets

Wat is de eindtoets?
Aan het eind van de basisschool maken alle leerlingen een eindtoets. Dit is verplicht. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool hebben geleerd. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht? Dan moet de school het advies heroverwegen. Bij een lagere score hoeft dit niet. De eindtoets is geen examen, leerlingen kunnen niet slagen of zakken.

Wij zien dat de meeste leerlingen van OBS Jules Verne zich passend bij hun capaciteiten ontwikkelen en dat het onderwijsaanbod (extra taal en stimuleren van eigenaarschap) noodzakelijk aangepast zal moeten zijn om blijvend boven de ondergrens (inspectienorm) te scoren.

De school is tevreden over de recente resultaten en heeft de ambitie deze te verbeteren.
 

Wat verstaan we onder sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het  verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.


Programma De Vreedzame School

Kinderen hebben een omgeving nodig waarin zij zich welkom en gerespecteerd voelen, waar positieve verwachtingen over hen bestaan en waar zij ondervinden dat zij ertoe doen.
Kinderen hebben regels nodig, de sleutel voor een positief klimaat ligt vooral in het samen creëren van een cultuur van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.
Wij gaan constructief om met meningsverschillen en conflicten, verwachten een actieve deelname waarin kinderen zorgzaam en sociaal zijn en een stem hebben.
De school besteedt extra aandacht aan het contact school/thuis; een goede samenwerking achten wij essentieel voor kinderen om zich te ontwikkelen tot  volwaardige burgers in de maatschappij.
 

Werkwijze sociale opbrengsten

Kernwaarden van de school:
  • je doet er toe
  • samen en coöperatief
  • betrokkenheid
De kernwaarden van de school zijn ontstaan uit de dagelijkse praktijk en praktijkonderzoek.
- Kinderen ontwikkelen zich wanneer zij zich gezien en gehoord weten
- Samenwerken en samen werken zijn vaardigheden die je nodig hebt om succesvol te kunnen zijn
- Door een gezamenlijke verantwoordelijkheid voorkomen we dat iemand er alleen voor staat

Er is gekozen voor De Vreedzame School omdat uit onderzoek blijkt dat problemen bij jongeren minder vaak voorkomen als ze opgroeien in een omgeving waarin sprake is van sociale verbondenheid. De Vreedzame School is een bewezen programma dat op veel scholen goede resultaten laat zien. Wij gebruiken SCOL vanwege de duidelijke informatie die het ons biedt.

De visie wordt uitgedragen door als volwassenen voorbeeldgedrag te laten zien. Verder worden leerlingen gecomplimenteerd en als groep ook beloond wanneer zij laten zien dat zij coöperatief, sociaal, betrokken en zorgzaam kunnen zijn.
 

Kind aan het woord

"Onze juf leert ons programmeren. Dat vind ik erg leuk."