Zoeken
Verlof buiten de schoolvakanties 

Leerplicht en verlof (beknopt)
 
In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf de leeftijd van vijf jaar leerplichtig is en een school moet bezoeken waar hij/zij ingeschreven staat. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter een uitzondering op deze regel mogelijk. Voor verlof buiten het vakantierooster is toestemming nodig van de schooldirectie en/of de leerplichtambtenaar. Zij alleen kunnen toestemming geven in bijzondere en met redenen omklede gevallen.
 
Hier (en op school) treft u het aanvraagformulier aan voor verlof buiten de schoolvakanties.
 
Als er een bijzondere reden is waarom u vindt dat uw kind niet naar school kan, moet u zich aan de regels voor zoín uitzondering houden. De uitzonderingen en de bijbehorende regels staan hier beschreven.
 
Hier treft u een folder aan van de gemeente Hoorn inzake de leerplichtwet.