Zoeken
De medezeggeschapsraad op de Jules Verneschool

Op de Jules Verneschool is een MR werkzaam. MR staat voor medezeggenschapsraad en in die raad zitten op dit moment 3 ouders en 3 leerkrachten. Ongeveer acht keer per jaar komt de MR bijelkaar. Er wordt dan gesproken over zaken die belangrijk zijn voor het onderwijs op de Jules Verneschool. De afgelopen periode hebben we bijvoorbeeld gesproken over de procedure rond de nieuwe directeur, maar ook over de urenverdeling van de lessen en als er vanuit de regering nieuwe regels voor het onderwijs worden opgesteld waar wij mee maken krijgen, wordt dat ook besproken.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom om aanwezig te zijn! En mocht u iets willen bespreken wat met de organisatie van de school te maken heeft, kunt u dat altijd doorgeven aan één van de leden van de MR. De vergaderdata èn de notulen van de laatste vergadering worden opgehangen op het prikbord bij de verschillende ingangen. Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u altijd bij één van de leden terecht voor meer informatie.

Teamgeleding:

Jacqueline van den Hof (voorzitter)  
Aafke Boon                 
Petra Dijkstra 
 
Oudergeleding: 
                 
Latifa Kasimmi                                      
Anna Genc 
Handan Gözel                       

Vergaderingen:
MR vergaderingen zijn openbaar tenzij de agenda een besloten vergadering of een besloten deel van de vergadering aangeeft.