Zoeken
Openbare basisschool Jules Verne
Een school voor kwaliteit en sportiviteit


Welkom op de openbare basisschool Jules Verne

Een prachtige school in de wijk De Grote Waal te Hoorn.
Een openbare basisschool waar respect en waardering is voor iedereen die graag wil leren.
We hebben een school met een hoog niveau van werken.
Taal en rekenen staan daarbij op de eerste plaats. Kinderen die goed leren rekenen en hun taal beheersen maken de beste kansen in het vervolgonderwijs en in de maatschappij.
Maar we hebben ook aandacht voor andere zaken; de natuur om ons heen, de geschiedenis en aardrijkskunde, muziek en dans.
Onze intentie: de talenten die elk kind heeft tot ontwikkeling brengen.
Onze school heeft iets extra’s. Daarmee onderscheiden we ons van de andere scholen in de omgeving. Wij doen namelijk heel veel aan sport: atletiek, korfbal, handbal, voetbal, judo, hockey, dans, zwemmen, wandelen, fietsen, etc. We letten op de houding en het bewegingspatroon van onze leerlingen en op de ontwikkeling van sportief gedrag.
We hebben een eigen inpandige gymzaal / speelzaal en een mooie speelplaats.
Ons ideaal: de ontwikkeling van jonge mensen met een gezonde geest in een gezond lichaam.

Vandaar het motto van onze school:

een school voor kwaliteit en sportiviteit.

Veel sport bevordert het leren op school

Sport is goed voor jonge mensen.
Door veel te bewegen en te sporten ontwikkelen kinderen zich beter.
De tijd die op school aan sport wordt besteed gaat niet ten koste van het leren, maar bevordert juist het leren. Sport geeft de kinderen op de Jules Verne energie, gaat overgewicht tegen, vergroot het concentratievermogen en versterkt de opname van kennis.
Onze ambitie is dat alle kinderen van onze school dagelijks sporten binnen en buiten de schooluren.
Onze school speelt een prominente rol in het programma ‘School en Sport’.
Dit programma is gericht op een constructieve aanpak van het bewegingsonderwijs in de gemeente Hoorn.
Met een speciale sportpas kunnen kinderen kennis maken met verschillende sportverenigingen in de stad. Hierdoor kunnen kinderen niet alleen in schooltijd, maar ook na schooltijd met sport bezig zijn.

Van alle kinderen verwachten we dat ze:
  • in het bezit komen van het zwemdiploma A in groep 8
  • wekelijks actief deelnemen aan georganiseerde bewegingsactiviteiten na schooltijd
  • jaarlijks deelnemen aan een of meer schoolsporttoernooien
  • voldoen aan de gewichtsnorm

Kinderen met een vertraagde motorische ontwikkeling helpen wij. (De motorische remedial teaching.)

Hoe wij de sportiviteit bij onze kinderen bevorderen

Sport biedt veel kansen voor de ontwikkeling van sociaal en sportief gedrag.
Dat gaat niet vanzelf. Daar werken we hard aan.
In de praktijk houdt dat bijvoorbeeld in, dat we met kinderen nadenken over hun eigen rol bij de voorbereiding en uitvoering van sportactiviteiten. Wat gaan we doen? Welke taken verdelen we? Welke afspraken maken we? Welke gedragsregels stellen we op? Hoe gedragen we ons bij verliezen of winnen ? Hoe houden we rekening met degenen die niet goed mee kunnen komen? Na afloop bespreken we met elkaar de activiteiten en wat we ervan hebben geleerd. Ook van verliezen kan je leren.
We willen dat onze kinderen opvallen in sportiviteit.
We proberen ook ouders en familie te betrekken bij de ontwikkeling van sportief gedrag. Onze kinderen zullen ervaren dat onze opvattingen gedeeld worden door hun ouders en dat zij onze visie op opvoeden ondersteunen.

Onze kinderen zijn actief op veel terreinen

De kwaliteit van ons onderwijs blijkt uit wat kinderen allemaal kennen en kunnen.
Wij zijn pas tevreden als kinderen kunnen laten zien dat ze heel goed kunnen lezen, luisteren, schrijven en met de computer kunnen werken. Als ze een gast in de klas kunnen uitnodigen en daarmee een goed gesprek kunnen aangaan. Als ze met elkaar goed discussiëren over een probleem, of als ze naar aanleiding van een gebeurtenis hun mening kunnen geven.
Als ze met onze hulp zelf een excursie kunnen organiseren of een interviews kunnen houden met mensen uit de buurt. En we vinden ook dat de kinderen een actieve rol moeten spelen bij de zorg voor het eigen klaslokaal en de school.
Kortom, wij werken met z’n allen - dit is: leerkrachten, kinderen en ouders – aan een school waar veel wordt geleerd en waar het ondernemend gedrag van iedereen wordt gestimuleerd.

Ons team

We geven met elkaar vorm aan onze school: kinderen, ouders en leraren.
De kwaliteit van het onderwijs wordt in het bijzondere bewaakt door het zorgteam. Het zorgteam wordt gevormd door leraren die speciaal letten op de kwaliteit op het gebied van taal en rekenen. Ze bieden hulp waar dat nodig is en adviseren de collega’s bij de zorg voor kinderen die niet zo goed mee kunnen komen op school. De directie speelt in het zorgteam een sturende rol.
Op onze school is een beweegmanager ingesteld die de sportactiviteiten coördineert. Deze beweegmanager houdt zich bezig met de jaarkalender van sportactiviteiten en de informatie verstrekking naar ouders en leerkrachten. Veel sportactiviteiten worden door de gemeente Hoorn opgezet. De beweegmanager maakt daar dankbaar gebruik van.
De oudercontactgroep heeft een duidelijk gezicht. Ze betrekt de ouders bij de verschillende activiteiten. Hun extra zorg gaat uit naar voldoende deelname van de meisjes op sportgebied.
Alle leraren letten op de houding en het bewegingspatroon van de kinderen. Ze adviseren kinderen en ouders bij de keuze mogelijkheden voor ‘gezond snoepen’. Ze zorgen dat er zo weinig mogelijk gymplessen uitvallen.
Bovendien zijn ze allemaal in staat om kinderen te betrekken bij de voorbereiding en uitvoering van verschillende activiteiten. En bij het evalueren van de activiteiten achteraf.
Veel leraren hebben een sociale vaardigheidstraining gehad.
De school heeft een vakleerkracht gymnastiek en diverse klasse-assistenten.
Enkele leraren zijn belast met de inrichting van de school: spullen, foto’s en teksten die duidelijk maken dat op de Jules Verne geïnvesteerd wordt in kwaliteit en sportiviteit. Wie de school binnenkomt moet direct kunnen zien waar wij ons sterk voor maken.
In het schoolplan (voor de periode 2007 – 2011) staat beschreven op welke wijze het team werkt aan de realisatie van het schoolprofiel. Het schoolplan is samen met alle leraren opgesteld en wordt door iedereen onderschreven.


Hoogtepunten

De ‘hoogtepunten’ maken de Jules Verne school voor de kinderen en ouders onvergetelijk.
Tot de hoogtepunten worden allerlei sportevenementen gerekend: een voetbaltoernooi, een atletiekwedstrijd, een sportdag, een circusvoorstelling, etc.
Door de organisatie van fiets- en wandeltochten maken kinderen kennis met de omgeving van de school: de natuur, de geschiedenis, de musea, de zee. De kennismaking daarmee boeit kinderen en maakt hen leergierig.
Ook andere activiteiten kunnen tot hoogtepunten uitgroeien: het optreden van een koor, een voorleeswedstrijd, een declamatiemiddag, een musical, de projecten in de onderbouw (de ‘Piramideprojecten’), schoolreisjes, een optreden van de leesclub en het schoolkamp.
Ze worden door de kinderen als hoogtepunten ervaren vanwege de actieve rol die ze daarin spelen en de eigen verantwoordelijkheden die ze mogen dragen. Daardoor groeien ze in zelfvertrouwen en inzicht in eigen kunnen.
In elke groep worden per jaar enkele hoogtepunten gerealiseerd.

Opvoeden doen we niet alleen. Dat doen we samen met ouders

Ouders die hun kinderen naar onze school sturen, zullen ontdekken dat we veel ambities hebben. Maar die ambities kunnen we natuurlijk niet alleen waarmaken. Daar betrekken we de ouders bij. We adviseren hen bijvoorbeeld om hun kind naar een sportvereniging te sturen. Niet alleen de jongens, maar ook de meisjes.
Soms vragen we om assistentie bij de organisatie van activiteiten: sportevenementen, excursies, vieringen op school. Of we doen een beroep op ouders om zich thuis in te zetten voor de taalontwikkeling: samen lezen met kinderen, vertellen, gesprekken voeren.
Met ouders gaan we ook in gesprek over de voeding van kinderen en de hygiëne.
We doen ons uiterste best om onze opvattingen over de opvoeding thuis en op school met ouders te delen.

Met wie wij nog meer samenwerken

Onze wijk kent verschillende sportverenigingen. Wij schakelen hen in bij het uitvoeren van onze activiteiten en maken gebruik van hun faciliteiten.
Ook andere instellingen rekenen wij tot onze partners, o.a.: de Jeugd Gezondheid Zorg, de bibliotheek, het buurtnetwerk, het schoolmaatschappelijk werk, de kinderboerderij, de Stichting Kunstzinnige Vorming en de muziekschool.

Onze school kan worden getypeerd als een ‘brede school’.
Dit betekent dat we deel uitmaken van een groep van organisaties die de kinderen helpen in hun ontwikkeling. Tot die groep behoort ook de Stichting Netwerk, die o.a. de peuterspeelzaal beheert.
 
Een school in ontwikkeling
Dit verhaal geeft de weg aan die we als team willen gaan.
Een deel van de weg hebben we reeds afgelegd, een ander deel ligt nog voor ons.
Samen met ouders willen we op reis gaan. Met hen willen we praten over wenselijkheden, tekortkomingen en successen.
De ontwikkeling op de o.b.s Jules Verne zal niet in een rechte lijn verlopen. Allerlei gebeurtenissen binnen de school en van buitenaf beïnvloeden ons werk.
Maar we hebben een duidelijke voorstelling van waar we heen willen met onze school. En we hebben de wil om van onze basisschool een uitstekende school te maken, een school met iets extra’s. Een school aantrekkelijk voor alle kinderen in de directe omgeving en ook daarbuiten.