Zoeken

Waar de Jules Verne voor staat

Visie en uitgangspunten

Wij zijn van mening dat aandacht, vertrouwen en veiligheid voorwaarden zijn om kinderen tot een zo optimaal mogelijke ontwikkeling te laten komen. Het aanleren van kennis is een belangrijke doelstelling van Jules Verne, maar niet het enige doel van ons werken. Het is een van de middelen bij de vorming van de totale ontwikkeling van ieder kind.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen een voor hen zo hoog mogelijk niveau bereiken op het gebied van taal, lezen en rekenen. Wij besteden ook ruim aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de lichamelijke ontwikkeling, de wereldoriŽnterende vakken en de technische en creatieve vaardigheden. Wij ondersteunen ons onderwijsaanbod door gebruik te maken van de vele mogelijkheden die de computer en het internet ons bieden.

Wij volgen de ontwikkeling van de leerlingen systematisch m.b.v. ons Leerling Onderwijs- en Volg Systeem (LOVS), begeleiden hen in hun ontwikkeling en stimuleren hun zelfstandigheid. We streven ernaar de kinderen vanaf groep drie zoveel mogelijk binnen het jaarklassensysteem op te vangen. Binnen dit systeem houden wij rekening met verschillen tussen kinderen. Wij werken handelingsgericht. Dit wil zeggen dat de instructie van de lesstof en de verwerking ervan op verschillende niveaus wordt aangeboden, passend bij de onderwijsbehoeften van de kinderen. Om de leerkracht extra ruimte te bieden om op meerdere niveaus instructie te geven en leerlingen extra aandacht/zorg te bieden, werken we met het GIP-model. ĎGIPí staat voor: Groeps- en Individueel gericht Pedagogisch en didactisch handelen. Binnen dit model leren kinderen zelfstandig te plannen en te werken, taken beter te overzien, prestaties en eigen gedrag beter te beoordelen en beter om te gaan en samen te werken met andere kinderen.

De snel veranderende maatschappij stelt steeds nieuwe eisen. Zij vraagt om mensen die ondernemend (initiatiefrijk) zijn; hun talenten ontwikkelen; sociaal vaardig zijn; kunnen samenwerken; kritisch, creatief en mondig zijn; reflecteren op eigen gedrag en functioneren en hun eigen verantwoordelijkheid kennen en durven nemen. We streven er naar dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs Jules Verne verlaten, zij een goede aansluiting hebben met het voortgezet onderwijs, stevig in het leven staan en goed met anderen kunnen omgaan. Natuurlijk kan de school dat niet alleen. Een goede samenwerking tussen ouders en school is belangrijk voor het realiseren van onze uitgangspunten.

De Jules Verne is een actieve school met een uitnodigende houding naar leerlingen

en ouders. Het is een school waar kinderen zich veilig voelen. Wij volgen de leerlingen goed, begeleiden hen in hun ontwikkeling en stimuleren hun zelfstandigheid. We streven er naar de kinderen vanaf groep drie zoveel mogelijk binnen het jaarklassensysteem op te vangen. Binnen dit systeem houden wij ook rekening (zie onze missie) met verschillen tussen kinderen.

Daarnaast gaan wij een stap verder door waar mogelijk te werken met niveaugroepen. De kerndoelen die de overheid ons stelt, willen we met zoveel mogelijk kinderen halen. Methoden die wij invoeren worden daarop getoetst. Indien nodig, vragen wij bij het vernieuwen van onze lesmethoden andere deskundige hulp, bv. van de Onderwijsbegeleidingsdienst Noordwest. Het beheersen van de schoolse vakken is een doel, maar we willen met ons onderwijs meer. We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming. Wij leren kinderen normen en waarden te aanvaarden. Ook op school gelden duidelijke regels.

We streven er naar dat wanneer kinderen na acht jaar basisonderwijs OBS Jules Verne verlaten, zij een goede aansluiting hebben met het voortgezet onderwijs, stevig in het leven staan en goed met anderen kunnen omgaan. Natuurlijk kan de school dat niet alleen. Wij doen dat graag samen met u.