Zoeken

Waar de Jules Verne voor staat

Missie

De Jules Verne staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht, respect en omgaan met verschillen. Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een uitdagende leeromgeving. Bij ons staat ‘Sportiviteit, Kwaliteit en Talent’ centraal.

Op onze school vinden we namelijk dat kinderen die zich communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) ontwikkelen betere kansen hebben en volwaardiger kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij waarvan zij deel uitmaken.

Het lerarenteam van de Jules Verne vindt het lesgeven met een kwalitatief hoogwaardig leerstofaanbod van taal (lezen en schrijven, spreken en luisteren) een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van elk kind. Onze ambitie hierbij is om op alle onderdelen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat) voldoende opbrengsten te realiseren. Naast het communicatieve karakter van taal wil de Jules Verne insteken op het functionele taalonderwijs, waarin taal betekenisvol, sociaal en strategisch moet zijn (interactief taalonderwijs).

Voorwaarden om bovengenoemde doelen te bereiken zijn de spiegeling aan de referentieniveaus die van overheidswege op het gebied van taalonderwijs zijn vastgesteld en de vakspecifieke competenties van de leraren. In onze school zijn ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van het taalbeleid een taalcoördinator en een leescoördinator aangesteld.